Szerződési tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek

A Ferihegy Express weboldal üzemeltetője:
Cégnév: Ferihegyexpress-bérautó Kft
Cégjegyzékszám: 01-09-184326
Adószám: 24823795-2-41
Székhely: 1131 Budapest, Dolmány u 5-7

Az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételekben (a továbbiakban:Á.SZ.F.) határozza meg:
Az Á.SZ.F hatálya a szolgáltató, és a szolgáltatóval jogviszonyba kerülő szerződő felekre terjed ki.
Az Á.SZ.F a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejövő jogviszonyban irányadó szerződési feltételeket tartalmazza.
A Szolgáltatási szerződés csak jelen Á.SZ.F megismerése és elfogadása után jöhet létre.
A szolgáltatás megrendelésével, a megrendelő elismeri, hogy jelen Á.SZ.F-t elolvasta, elfogadta, és rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1, A szolgáltatás tárgya, tartalma.

1.1. A szolgáltató tevékenységei között szerepel többek között a bérautó szolgáltatás, amihez igény szerint sofőrt is biztosít.
1.1.2. A szolgáltató kijelenti, hogy tevékenysége legális, nem esik a Személyszállítási törvény (176/2015. (VII. 7) hatálya alá.
1.2. A szolgáltató, szolgáltatásait hivatalos weblapján teszi közzé.
1.2.1. A weboldalon közölt információk és árak, napi aktualitásúak.
1.2.3. A weboldalon olvasható árlista, a Szolgáltató érvényes és hivatalos bruttó (27%-os ÁFA-val terhelt) árlistája.

2. A szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos eljárások.

2.1. A szolgáltatás megrendelése.
2.1.2. A Szolgáltató weboldalán az erre a célra kialakított rendelési felületen.
2.1.3 A Szolgáltató weboldalán közölt telefonszámokon. (szóbeli szerződés).
2.1.3.1. Megrendelő tudomásul veszi , hogy a beszélgetésről hangfelvétel készülhet.
2.1.4 Bármilyen más módon történt megrendelésért (pl SMS, gépkocsivezetőnél leadott rendelés), a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
2.2. A Szolgáltató a megrendelést visszautasíthatja, vagy egyoldalúan módosíthatja ha
- az abban foglaltak hatályos jogszabályt sértenek (pl kisgyermek szállítása gyermekülés nélkül)
- elháríthatatlan akadályba ütközik (megközelíthetetlen helyszín, út vagy időjárási viszonyok)
- személy és vagyonbiztonságot veszélyezteti (az utas láthatóan ittas, agresszív, fertőző beteg..)
- élő állat szállítása esetén, ha azt a megkötött szerződés nem tartalmazta.
- nem kapja meg azokat az adatokat melyre a megrendelés teljesítéséhez szüksége van (mobilszám, célállomás, járatszám hiánya, stb)
- a szállítandó csomagok mérete, száma meghaladja a gépkocsi rakterének befogadóképességét, és szerződő fél az extra csomag méreteit és számát nem közölte a megrendeléskor.

3, A szolgáltatás megrendelésének elfogadása.

3.1. A megrendelés minden esetben csak annak visszaigazolása után válik hatályos szerződéssé.
3.1.2. A Szolgáltató a weblapján megrendelt szolgáltatást (2.1.2.) munkaidőben 07-20h között, négy órán belül visszaigazolja.
3.1.3. Az időn túl beérkező megrendelések a következő napon kerülnek visszaigazolásra.
3.1.4. Telefonon történő megrendelésnél a kezelő a rendelési adatok visszaolvasásával erősíti meg a rendelést.
3.1.4.1 Megrendelőnek lehetősége van telefonon történt foglalás esetén SMS visszaigazolást kérni.
3.2. Szolgáltató a nem visszaigazolt megrendelésekből eredő károkért nem vállal felelősséget.

4. A megrendelt és visszaigazolt transzfer lebonyolításával kapcsolatos eljárások.

4.1. A Szolgáltató a pontatlanul megadott kiállási címből eredő késésekért nem vállal felelősséget.
4.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelésben jelzett kiállási időpontban, az utazást meg kell kezdenie.
4.2.1. Szolgáltató, késve indulás esetén 3 perc türelmi időn túl, megkezdett negyedóránként 500Ft. pótdíjat számol fel.
4.2.2. Amennyiben a megadott címen és időpontban a Szolgáltató nem talál utast és/vagy vele semmilyen módon nem tud kontaktust teremteni úgy 20 perc várakozás után elhagyja a helyszint és Megrendelővel szemben kártérítési igénnyel lép fel, amely a meghiúsult transzfer árának 25%-a.
4.2.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kártérítés teljesüléséig Megrendelőtől további megrendelést nem vesz fel, illetve a már visszaigazolt foglalásait törli adatbázisából.
4.2.4. Szolgáltató nem köteles a 4.2.2. esemény bekövetkezése miatt életbe lépő 4.2.3. eljárásról Megrendelőt, értesíteni.
4.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a transzfer útvonalát a Szolgáltató jelöli ki, és az arról való legkissebb letérés is pótdíjas szolgáltatás.

5. A díjfizetéssel és számlázással kapcsolatos eljárások.

5.1. A szolgáltatás megfizetése, a megrendelővel előzetesen egyeztetett módon történik.
5.1.1. Előre fizethető banki átutalással
5.1.2. Utólag fizethető közvetlen az utazás végén készpénzzel.
5.1.3. Utólag fizethető közvetlen az utazás végén bankkártyával.
5.2. Szolgáltató, a megrendelő kívánsága szerint, papíralapú vagy elektronikus úton előállított számlát bocsájt ki.
5.2.1. Szolgáltató kizárólag az előzetesen bejelentett számlaigényeket tudja figyelembe venni.
5.2.2. Megrendelő visszamenőleges számlaigényét Szolgáltató nem tudja teljesíteni.
5.3. Szerződéses partnerek esetén a díjfizetés és számlázás módját a szerződés tartalmazza.
5.4. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti a díjfizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon érvényesíteni követelését.

6. Megrendelés lemondásának módja és feltételei, elállás jogának ismertetése.

6.1 4 órával a teljesítés előtt költségek nélkül, utána 70%-ot megtartunk és 72 órán - 15 napon belül visszautaljuk: emailon (kapcsolat menüpont)

7. Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén.

7.1 A reklamáció benyújtásának módja és feltételei, beleértve az online vitarendezési platformra mutató link az EU 524/2013 rendelet szerint (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false [1]) :
emailon kapcsolat pont panasz kivizsgálása 72 óra- 15 napon belül
7.2 A kártyabirtokos kártalanításának módja és feltételei:
általa 6 hónapon belül kiválasztott időben a kártalanítás összegével megegyesző szolgáltatás ingyenes biztosítása

8. Záró rendelkezések.

8.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2013. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
8.2. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására azzal a feltétellel, hogy a megkötött szerződésekre a megkötéskor hatályos szerződési feltételek vonatkoznak.
8.3 A Honlap tartalmának illetéktelen felhasználásáról. A Szellemi tulajdon védelme.
6.4. Felek a szerződésből eredő bármely jogvitájukat elsődlegesen, közös megegyezéssel rendezik.
Amennyiben a jogvita peren kívüli rendezésére nincs lehetőség, a felek - hatáskör és illetékesség függvényében a
Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapest, Markó utca 25, 1055 illetékességét kötik ki.

Köszönjük, ha minket választ. Jó utat kiván Önnek
Ferihegy Express.

Adatvédelem

Az Ön adatainak védelme nagyon fontos számunkra.
Kizárólag olyan információt gyüjtünk, amely feltétlenül szükséges szolgáltatásaink teljesítéséhez.
Minden személyes adatot bizalmasan kezelünk, soha nem osztunk meg harmadik féllel.